Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

Zmiany w stypendiach i zapomogach

Zmiany dotyczące zasad ubiegania się i przyznawania ww. świadczeń wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U poz. 695), zwanej dalej „Ustawą”. 

Składanie wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę 

Zgodnie z art 79 ust. 3 Ustawy do dnia 30 września 2020 r. wnioski o świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mogą być składane w formie i w sposób określony przez uczelnię albo inny podmiot prowadzący studia doktoranckie.

Składanie wniosków:

 1. Obsługa wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę jest prowadzona tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Zniesiona zostaje konieczność dostarczania papierowych dokumentów (w tym podpisanego własnoręcznie wniosku i załączników). Uniwersytet zastrzega sobie jednak prawo do wezwania do przedłożenia oryginałów pod rygorem zwrotu świadczenia, gdy nastąpi wątpliwość co do oryginalności danego
 2. Wniosek o stypendium socjalne wraz z załącznikami należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Datą złożenia wniosku jest data odebrania maila przez pracownika Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich.
 3. W przypadku niekompletnych wniosków o stypendium socjalne wezwania do ich uzupełnienia wysyłane będą przez pracowników działu na adresy mailowe wnioskodawców.

Zapomoga

Zgodnie z art. 51b ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wprowadzonym na mocy art. 63 pkt 3 Ustawy) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomoga, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3 jest przyznawana przez rektora. Przepisów k.p.a. i art. 92 ust. 2 nie stosuje się. Analogiczny przepis wprowadzono w przypadku uczestników studiów doktoranckich (zob. art. 60 pkt 10 Ustawy).

 1. Wnioski studentów Uniwersytetu rozpatrują Komisje Stypendialne działające z upoważnienia
 2. Przy przyznawaniu zapomóg stosowana jest zasada wg daty wpływu wniosku. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski nie później niż do 5 dnia danego miesiąca, otrzymają jego wypłatę na wskazany rachunek bankowy, w tym samym miesiącu.
 3. W przypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie dokumentów, wniosek otrzymuje status „bez rozpatrzenia” ze wskazaniem brakujących dokumentów. Uzupełniony o brakujące dokumenty wniosek o zapomogę należy złożyć ponownie mailowo.
 4. W związku z wyłączeniem, z mocy Ustawy, stosowania k.p.a Komisja z up. Rektora wydaje rozstrzygnięcie, które jest ostateczne i nie przysługuje od niego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Zmiany w dotychczasowych przepisach:

Ustawa wprowadziła następujące zmiany, które mają także zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia Ustawy w życie (tj. 18 kwietnia 2020 r.):

 1. zawiesiła do 30 września 2020 r. stosowanie przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania zapomóg studentom, którzy studiują dłużej niż 6 lat (zob. art. 79 ust. 5 Ustawy) – tym samym studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż łącznie 12 semestrów studiów, mogą otrzymać zapomogę;
 2. w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zniosła limit dwóch zapomóg, które można otrzymać w danym roku akademickim (zob. art. 51b ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – tym samym można otrzymać trzy i więcej zapomóg w bieżącym roku akademickim,

Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach:

Ustawa wprowadziła następujące zmiany, które mają także zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia Ustawy w życie (tj. 18 kwietnia 2020 r.):

 1. zawiesiła do dnia 30 września 2020 r. obowiązku przedstawiania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, jeśli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 528 zł (zob. art. 79 ust. 4 Ustawy) – tym samym osoby ubiegające się o przyznanie stypendium socjalnego nie muszą dostarczać zaświadczenia o sytuacji majątkowej i dochodowej (niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie) oraz dokumentować źródeł utrzymania rodziny na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. zawiesiła do dnia 30 września 2020 r. stosowanie przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania stypendium studentom, którzy studiują dłużej niż 6 lat (zob. art. 79 ust. 5 Ustawy) – tym samym studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż 12 semestrów, mogą otrzymać stypendium socjalne;
 3. zmodyfikowała definicję dochodu utraconego – uwzględniając spadek dochodów wywołany COVID-19. Zgodnie z art.15oa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wprowadzonym na mocy art. 73 pkt 24 Ustawy) obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Ustawa wprowadziła zmiany również w przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, które mają zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia Ustawy w życie (tj. dnia 18 kwietnia 2020 r.).

Do dnia 30 września 2020 r. zawiesiła stosowanie przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania stypendium studentom, którzy studiują dłużej niż 6 lat (zob. art. 79 ust. 5 Ustawy) – tym samym studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż 12 semestrów, mogą otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto, zgodnie z art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

 • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do   upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.