Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

Pomoc materialna dla studentów

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • zapomogi.

Składanie wniosków o przyznanie stypendium

Wnioski o przyznanie stypendium (stypendium socjalne i specjalne) składa się przez USOSweb. System jest aktywny na początku każdego roku akademickiego. Terminy składania wniosków (w tym czas aktywności systemu) są podawane na stronie głównej uczelni w sekcji "Aktualności".

Zakres działania Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich

 • Koordynuje i prowadzi całokształt spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym również obcokrajowców, asystentów-stażystów i innych.
 • Częściowo opracowuje plan wpływów i wydatków funduszu pomocy materialnej dla studentów.
 • Prowadzi całokształt spraw związanych z przydziałem miejsc w domach studenckich
 • Prowadzi sprawy i dokumentację związaną z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i doktorantów oraz ubezpieczeniem studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (w ramach zawartej umowy).
 • Współpracuje z samorządem studenckim i innymi organizacjami studenckimi.